יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת הנהגת הורים
הודעות וחוזרים עיתון ביה"ס דף חירום חדר מורים יצירת קשר

אמנת הנהגת ההורים בית ספר "אריאל המשלב" א. מטרות הנהגת ההוריםכהורים לילדנו מוקנית לנו הזכות והחובה לחינוכם. מתוקף כך, זכותנו וחובתנו להיות שותפים פעילים בסיוע לבית הספר במלאכת החינוך והלימוד של ילדנו.לשיתופם של ההורים יתרונות רבים בכל הנוגע להתנהלותו של בית הספר, תמיכה בהנהלתו ובצוות ההוראה, חיזוק היחסים עם הרשות המקומית והענקת דוגמה אישית לתלמידים. המטרות של מעורבות הורים בביה"ס:1. להוות גורם מסייע ומשפיע בקידומם החינוכי, חברתי ורגשי של ילדינו ובתוך כך להגברת הישגיהם הלימודיים ותחושת השייכות שלהם לבית הספר ולקהילה.2. לקדם את מטרות בית הספר ולהיות שותפים מלאים לעשייה החינוכית, הערכית, החברתית וביצירת תרבות בבית הספר.3. לייצג את כלל הורי בית הספר מול ההנהלה, העירייה, משרד החינוך ושאר גופים ממלכתיים תוך חיזוק הקשר ויחסי האמון בין הורים ומורים.4. להוות הגורם הרשמי והמרכזי בהעברת מידע בין הנהלת בית הספר ומוסדות החינוך בעירייה לבין הורי בית הספר (ולהפך).5. לספק תשובה לנושאים אד-הוק מחיי היומיום של בית הספר שידרשו טיפול הנהגת ההורים.6. להשפיע על יחסם החיובי של התלמידים לביה"ס.7. לעודד הורים ליוזמות נוספות.מהות הנהגת ההורים ותחומי פעילותהחוקי החינוך עדיין לא הסדירו את מעמדם של ההורים במערכת החינוך וממילא לא קבעו מעמד רשמי לנציגי ההורים. עד לקבלת הצעת חוק בנושא זה ו/או כל חוק אחר ו/או הנחיה ממשרד או הרשות, יפעל וועד ההורים בהתאם לתקנון זה. ב. תחומי פעולה עיקריים של הנהגת ההורים: 1. הנהגת ההורים הינה גוף ייצוגי הנבחר בבחירות מוסדרות בתחילת שנת הלימודים על ידי כלל הורי בית הספר.2. תפקידה של הנהגת ההורים הינה לסייע לצוות החינוכי והמקצועי בבית הספר בקידום הפעילות החינוכית, הערכית והחברתית בבית הספר תוך הנעת ההורים והגברת מעורבותם בתחומי עשייה שונים במסגרת הבית-ספרית.3. הנהגת ההורים שמה לה למטרה להיות שותפה מלאה לקידום הפעילות החינוכית לטובתם ולרווחתם של התלמידים ולחיזוק קשרי הגומלין בין קהילת בית הספר לבין המערכות השונות.4. הנהגת ההורים אחראית לשימור הקשר הרציף והמעודכן בין קהילת הורי בית הספרלבין הנהלת בית הספר ומערכת החינוך היישובית. תחומים שאינם בתחום סמכותה של הנהגת ההורים:1. הנהגת ההורים אינה מחליפה בעלי תפקידים במערכת החינוך ואין זה מתפקידה למלא את מקומם.2. הנהגת ההורים אינה עוסקת בפיקוח מקצועי על עובדי החינוך, במינויים או בפיטוריהם.3. הנהגת ההורים אינה עוסקת בנושאים אישיים הנוגעים לעובדי החינוך.4. הנהגת ההורים אינה רשאית להתערב בשיקולים מקצועיים ופדגוגיים של הצוות המקצועי בבית הספר. ג. הליך טיפול בפניות הורים: הורה/קבוצת הורים המבקשים להביע דעתם בעניין מסוים, אשר נמצא בתחום סמכותה ופעילותה של הנהגת ההורים (ראה פרק א' לעיל) יפנו בעניין להנהגת ההורים.